Chức năng-nhiệm vụ phòng kế hoạch - vật tư phương tiện

Chức năng
 
    - Chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động gồm:
       + Hoạt động công ích: Quản lý khai thác bảo trì hầm Hải Vân, quản lý duy tu bảo dưỡng cầu đường.
       + Hoạt động SXKD: Sản xuất – Thương mại – dịch vụ.    
    - Chủ trì tham mưu trình tự thủ tục đầu tư - xây dựng, đấu thầu - giao thầu. Xây dựng kế hoạch đầu tư sửa chữa và xây dựng mới cơ sở hạ tầng, mua - bán  phương tiện thiết bị, vật tư đặc chủng phục vụ hoạt động công ích và SX-TM-DV.
    - Tham mưu về hợp đồng kinh tế đối với công trình và nguồn vốn do Khu Quản lý Đường bộ V và HAMADECO làm chủ đầu tư và Hợp  đồng xây dựng, mua sắm phương tiện, thiết bị, vật tư nhiên liệu, hợp đồng sửa chữa phương tiện thiết bị và những hợp đồng trên các lĩnh vực khác theo quy định hiện hành.
    - Tham mưu công tác Quản lý các dự án đầu tư đang triển khai do công ty làm chủ đầu tư.
    - Tham mưu giúp Tổng Giám đốc về công tác quản lý thiết bị, xe máy và vật tư nguyên liệu.
 
Nhiệm vụ
a)  Kế hoạch
    1. Hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch năm của mỗi đơn vị. Tổng hợp các số liệu và  lấy ý kiến của các phòng nghiệp vụ, các đơn vị để  tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch hoạt động công ích và  SX-TM-DV cho kế hoạch năm.
    2. Thực hiện các thủ tục pháp lý về công tác hợp đồng kinh tế và các dự án đầu tư. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện hợp đồng đã ký kết, phát hiện kịp thời những vấn đề phát sinh, những bất hợp lý để tham mưu cho TGĐ xử lý. Khi hợp đồng thực hiện xong phải nghiệm thu đưa vào sử dụng đồng thời tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng để làm cơ sở thanh toán giữa các bên, thanh toán công nợ.
    3. Cùng các phòng nghiệp vụ tham mưu cho TGĐ về  công tác giao khoán các hạng mục công việc và  tham gia nghiệm thu khối lượng thực hiện hàng tháng, hoàn thành hồ sơ để làm cơ sở cho thanh quyết toán.
    4. Đôn đốc kiểm tra giám sát trong suốt quá trình triển khai kế hoạch; phát hiện kịp thời các khó khăn, vướng mắc tham mưu cho TGĐ khắc phục điều hòa kịp thời phù hợp với tình hình thực tế. Tổng hợp kết quả sản xuất theo từng hạng mục công việc và từng kỳ.
    5. Chủ trì, phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc xác định hạng mục công việc, đơn giá, lập dự toán để phục vụ việc lập kế hoạch cho năm kế hoạch gồm 2 mảng hoạt động chính là  SX –TM-DV và hoạt động Công ích trình TGĐ phê duyệt để báo cáo hội nghị người lao động và các cấp có thẩm quyền.
 
    6. Trên cơ sở kế hoạch năm đã được Hội nghị người lao động thông qua xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện, cân đối phân bổ kế hoạch theo từng quý, tháng để giao các đơn vị trực thuộc cũng như hợp đồng thuê ngoài trình TGĐ phê duyệt. Trực tiếp điều hành  hoạt động sản xuất kinh doanh toàn công ty theo chỉ đạo của TGĐ
    7. Chủ trì các cuộc họp giao ban sản xuất, tham mưu cho TGĐ ký duyệt để triển khai thực hiện.
    8. Soát xét hồ sơ Tham mưu cho TGĐ thẩm duyệt về dự toán, thanh quyết toán khối lượng thực hiện hoạt động công ích, SX-TM-DV, các dự án đầu tư xây dựng công trình, mua sắm thiết bị, khắc phục bão lụt để trình cấp có thẩm quyền duyệt.
    9. Tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư và thực hiện lập các dự án đầu tư. Lập và soát xét hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phần chỉ dẫn đối với nhà thầu; chủ trì tổ chức đấu thầu theo quy định. Tham gia vào tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu; tham mưu cho TGĐ giải quyết mọi thủ tục có liên quan từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc đấu thầu.
    10. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ báo cáo thống kê về kinh tế kế hoạch theo quy định của công ty, của ngành và của Nhà nước.
    11. Phân tích đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm Trên cơ sở đó dự thảo báo cáo tổng kết kế hoạch quý, năm, rút ra những mặt mạnh, yếu, tìm nguyên nhân để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.
    12. Trực tiếp lưu trữ, bảo quản lâu dài các loại hồ sơ có tên sau:
         - Dự án đầu tư, dự toán công trình đã thi công xong.
         - Hợp đồng kinh tế và thanh lý hợp.
         - Kế hoạch Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, Khu QLĐBV  giao.
         - Kế hoạch Công ty giao cho các đơn vị trực thuộc.
         - Hồ sơ đấu thầu.
         - Báo cáo tổng kết công tác  hàng năm.
b)  Phương tiện, thiết bị, vật tư:
    1. Chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và tham mưu giúp Tổng Giám đốc về lĩnh vực quản lý, sử dụng phương tiện, máy móc, thiết bị, vật tư.
    2. Xây dựng đơn giá cho thuê phương tiện, thiết bị, dầm cầu bailey, ván khuôn… Lập kế hoạch mua sắm vật tư dự phòng ĐBGT, phòng chống lụt bão.
    3. Phối hợp xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu của các phương tiện thiết bị theo ca, Km… theo định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.
    4. Điều động phương tiện, thiết bị, vật tư giữa các đơn vị trong công ty. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ cùng các đơn vị trực thuộc quy định quản lý thiết bị, xe máy thực hiện quản lý sử dụng vật tư, nhiên liệu ... đúng qui trình. Đôn đốc các đơn vị lập báo cáo quyết toán ca máy, vật tư, nhiên liệu đúng thời hạn.
    5. Mua bảo hiểm theo quy định và trực tiếp cùng các phòng nghiệp vụ các đơn vị giải quyết các vụ tai nạn, làm thủ tục với BH đền bù theo quy định.
    6. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ các đơn vị tham mưu cho TGĐ xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, đề xuất trung đại tu và tham mưu TGĐ ký kết hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa phương tiện theo quy định.
    7. Làm nhiệm vụ thường trực Hội đồng đầu tư thiết bị, xe máy, vật tư theo quy định. Phối hợp với Phòng Tài chính-Kế toán tham mưu cho Tổng Giám đốc về thanh lý tài sản cố định. 
 
Trách nhiệm và quyền hạn
 
    1. Quan hệ chặt chẽ với các phòng, các đơn vị trực thuộc với các cơ quan liên quan để hoàn thành nhiệm vụ của TGĐ giao.
    2. Có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát và được quyền kiến nghị với TGĐ đình chỉ những việc làm của các đơn vị khi xét thấy việc làm của các đơn vị không đúng với lệnh sản xuất, kế hoạch được duyệt, hoặc vi phạm nghiêm trọng việc ký kết các hợp đồng kinh tế làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ, kế hoạch chung toàn Công ty.
    3. Chủ động phối hợp với các Phòng nghiệp vụ các Đơn vị trực thuộc, dự kiến phân giao kế hoạch quý, năm cho các đơn vị trình TGĐ phê duyệt để các đơn vị thực hiện.
    4. Nghiên cứu đề xuất các phương án đầu tư cho công tác sản xuất và quản lý.
    5. Đôn đốc các đơn vị thực hiện công tác nghiệm thu thanh quyết toán kịp thời, đúng quy định, đặc biệt chú trọng nghiệm thu các hạng mục của hoạt động công ích.
    6. Được tham gia ý kiến trong việc sắp xếp, bố trí đề bạt, kỷ luật cán bộ nhân viên thuộc phòng quản lý.
    7. Cử cán bộ của phòng tham gia các tổ chức do Tổng Giám đốc ký quyết định thành lập.
    8. Thành viên một số Hội đồng, Ban Chỉ đạo theo yêu cầu.
    9. Thực hiện những nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo yêu cầu.
 
 
Sơ đồ tổ chức