CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN – THỐNG KÊ

Chức năng
 
Tham mưu giúp Tổng Giám đốc trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài chính kế toán, hạch toán kế toán, thông tin kinh tế, phân tích hoạt động kinh tế, kiểm soát tài chính kế toán tại công ty. Thực hiện chức năng kiểm soát viên nhà nước tại công ty. Quản lý và sử dụng vốn ngân sách và các nguồn vốn do công ty huy động.
Nhiệm vụ
1. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê, báo cáo tài chính kế toán tại các đơn vị trực thuộc.
2. hướng dẫn các đơn vị tự kiểm tra việc chấp hành các chế độ chính sách và kỷ luật thu chi tài chính để hạn chế và tránh những sai sót trong việc sử dụng vốn và quản lý tài sản.
3. Giám sát kiểm tra lĩnh vực tài chính, kế toán của các đơn vị sự nghiệp kinh tế, các đơn vị hoạt động công ích. Giám sát kiểm tra về vé hành khách và xe máy tại HASECO.
4. Tham gia kiểm tra quyết toán năm của các đơn vị.
 
5. Kiểm tra định kỳ về công tác kế toán, thực hiện chế độ chính sách, kỷ luật thu chi tài chính, kế toán vốn và các loại tài sản khác trong toàn công ty nhằm thực hiện đúng các chế độ chính sách của Nhà nước đã quy định.
6. Tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính và các báo cáo tài chính khác của công ty theo quy định trình TGĐ duyệt. Xây dựng dự toán và lập báo cáo quyết toán tài chính. Tổ chức hạch toán theo chế độ kế toán hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.
7. Lập hồ sơ vay vốn trung hạn, ngắn hạn Ngân hàng, lập kế hoạch và quy định huy động vốn từ các nguồn khác  phục vụ cho hoạt động công ích và SX-TM-DV.
8. Tham gia xét duyệt thanh lý tài sản cố định hàng năm, xác định vốn được giảm, vốn còn lại phải nộp ngân sách, trả nợ vốn vay trung dài hạn, xác định số vốn được chuyển sang quỹ phát triển sản xuất.
9. Cùng các phòng nghiệp vụ các đơn vị trực thuộc của  tham gia nghiệm thu hàng tháng, quý tất cả các hoạt động của công ty và nghiệm thu khối lượng khắc phục thiệt hại bão lụt nếu có.
10.Tham gia tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu.
11. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho hệ kế toán và hướng dẫn các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của cấp trên về công tác tài chính kế toán.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo yêu cầu.
 
Trách nhiệm và quyền hạn
1. Được tham gia các phương án tổ chức, quy hoạch, kế hoạch sản xuất, quản lý của công ty.
2. Được tham gia đề nghị Tổng Giám đốc điều phối các nguồn vốn, tài sản trong toàn công ty nhằm phục vụ cho công tác sản xuất, quản lý có hiệu quả.
3. Có quyền được từ chối các khoản chi không hợp lệ theo quy định của chế độ tài chính kế toán.
4. Được tham gia ý kiến trong việc sắp xếp, bố trí, đề bạt, kỷ luật cán bộ nhân viên thuộc hệ và thuộc phòng quản lý.
5. Cử cán bộ của phòng tham gia các tổ chức do Tổng Giám đốc ký quyết định thành lập.
6. Thành viên  một số Hội đồng, Ban Chỉ đạo theo yêu cầu.
 
Sơ đồ tổ chức