HAMADECO đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2011.

Thực hiện Công văn số 5075/TCĐBVN-TCCB, ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2011.
 
Thực hiện Công văn số 5075/TCĐBVN-TCCB, ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2011.
Ngày 9 tháng 2 năm 2012 Công ty TNHH MTV Quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân tiến hành nhận xét đánh giá cán bộ, công chức viên chức năm 2011, đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên hội đồng thành viên, kiểm soát viên, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng.
Về tham dự buổi đánh giá đại diện Tổng cục đường bộ Việt Nam:
1. Ông Nguyễn Quốc Cảnh, Phó vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ
2. Ông Nguyễn Văn Tấn, Chuyên viên vụ Tổ chức cán bộ
Khu Quản lý đường bộ V:
- Ông Phan Thái, Phó tổng giám đốc
- Ông Thân Trọng Hà, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - lao động
- Ông Đỗ Huy Thành, Trưởng phòng Quản lý giao thông
- Ông Bùi Hùng Mẫn, Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch
- Ông Nguyễn Văn Thỏa, Kế toán trưởng
Sau khi nghe ông Nguyễn Quốc Cảnh, phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ nêu các tiêu chí đánh giá cán bộ công chức viên chức theo quyết định số 286-QĐ/TW, ngày 8/2/2011 của Bộ chính trị về việc Ban hành Quy chế đánh giá cán bộ công chức, các thành viên đọc bản tự nhận xét, phân tích những ưu điểm, nhược điểm trong quá trình công tác, sau đó các đồng chí Lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ V, Tổng cục đường bộ Việt Nam và các thành viên trong Hội đồng thành viên đánh giá nhận xét từng cá nhân trong Hội đồng thành viên, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng;
Kết quả đánh giá xếp loại như sau:
1. Đồng chí Nguyễn Đình Bách, Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty: Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ 
2. Đồng chí Cao Bá Giang, Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng giám đốc Công ty: Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ 
3. Đồng chí Phạm Văn Nghị, Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng giám đốc Công ty: Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ 
4. Đồng chí Lê Văn Sáu, Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng giám đốc Công ty: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ 
5. Đồng chí Hoàng Thị Hải Oanh, Thành viên Hội đồng Thành viên, Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư-Phương tiện: Hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ 
6. Đồng chí Hoàng Trọng Tài, Phó Tổng giám đốc công ty : Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ 
7. Đồng chí Nguyễn Tuấn Sinh, Kế toán trưởng: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ 
 
Một số hình ảnh trong buổi đánh giá, phân loại CB, CC, VC 2011