Chức năng nhiệm vụ phòng cơ điện

Chức năng
- Giám sát và kiểm tra tình trạng hoạt động toàn bộ các thiết bị thuộc Hầm đường bộ Hải Vân;
- Thu thập các thông tin về tình trạng hoạt động của các hệ thống, yêu cầu Hapaco cung cấp, cập nhật các sự cố, hư hỏng của các hệ thống thiết bị thuộc hầm đường bộ Hải Vân;
- Phối hợp cùng phòng Kỹ Thuật  Giao Thông, HAPACO xác định nguyên nhân hư hỏng và đề xuất phương án xử lý, khắc phục các sự cố thiết bị thuộc Hầm đường bộ Hải Vân trong phạm vi khả năng cho phép;
- Phối hợp với phòng KT-GT, HAPACO lập kế hoạch thay thế, sửa chữa và các hạng mục cần dự phòng đảm bảo thay thế kịp thời khi có sự cố của các thiết bị thuộc Hầm đường bộ Hải Vân;
- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, HAPACO quyết định ngừng hoạt động của thiết bị trong trường hợp khẩn cấp cần thiết.
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc công ty quyết định về việc sửa chữa, thay thế và nâng cấp các hệ thống thiết bị thuộc Hầm đường bộ Hải Vân;
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc công ty quyết định về việc đưa thiết bị vào hoạt động chính thức sau khi thiết bị đã được sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng qua thời gian chạy thử;
- Tham mưu cho Tổng Giám đốc công ty quyết định về các vấn đề khác liên quan đến các thiết bị thuộc Hầm đường bộ Hải Vân;
Nhiệm vụ
- Theo dõi kiểm tra thường xuyên tình trạng hoạt động toàn bộ các thiết bị thuộc Hầm đường bộ Hải Vân theo định kỳ của nhà sản xuất, và của mỗi bộ phận thiết bị cần chú ý.
- Kiểm tra các duy tu bảo dưỡng các thiết bị trên hồ sơ tại mỗi thiết bị, có ghi chép nhận xét và các yêu cầu để HAPACO thực hiện.
- Lập kế hoạch duy tu bảo dưỡng định kỳ.
- Lập kế hoạch thay thế, sửa chữa và các hạng mục cần dự phòng đảm bảo thay thế kịp thời khi có sự cố của các thiết bị thuộc Hầm đường bộ Hải Vân.
- Thu thập các thông tin về tình trạng hoạt động của các hệ thống và yêu cầu các bộ phận cung cấp, cập nhật các sự cố, hư hỏng của các hệ thống thiết bị thuộc bộ phận mình quản lý.
- Phối hợp cùng phòng Kỹ Thuật – Giao Thông, HAPACO và các Đơn vị chuyên ngành (nếu cần) để xác định nguyên nhân hư hỏng.
- Phối họp với Giám sát viên Khu quản lý đường bộ V để xác nhận các hư hỏng sự cố của các hệ thống, thiết bị.
- Đề xuất phương án xử lý khắc phục: sửa chữa, thay thế, thuê ngoài.
- Trực tiếp xử lý các lỗi đơn giản, các lỗi yêu cầu cần trình độ kỹ sư chuyên ngành.
- Phối hợp với KTGT chỉ đạo và trực tiếp sửa chữa các thiết bị thuộc Hầm đường bộ Hải Vân.
- Tham mưu cho TGĐ công ty quyết định về việc sửa chữa, thay thế và nâng cấp các hệ thống thiết bị thuộc Hầm đường bộ Hải Vân.
- Tham mưu cho TGĐ công ty quyết định về việc đưa thiết bị vào hoạt động chính thức sau khi thiết bị đã được sửa chữa, thay thế, bảo dưỡng qua thời gian chạy thử .
- Tham mưu cho TGĐ công ty quyết định về các vấn đề khác liên quan đến các thiết bị thuộc Hầm đường bộ Hải Vân.
- Tìm hiểu các tài liệu, bản vẽ kỹ thuật, Catalog  của các hệ thống thiết bị thuộc hầm đường bộ Hải Vân.
- Tìm hiểu tài liệu liên quan để nâng cao nghiệp vụ phục vụ công tác sửa chữa thay thế, nâng cấp các thiết bị thuộc hầm đường bộ Hải Vân.
- Kiểm tra hồ sơ, giám sát kỹ thuật thi công khi các đơn vị ngoài thực hiện thi công liên quan đến các hệ thống thiết bị thuộc Hầm đường bộ Hải Vân.
- Đánh giá trình độ chuyên môn thông qua các hình thức tuyển chọn: như ra đề thi, phỏng vấn người xin tuyển dụng, giúp Giám đốc Công ty tuyển chọn đúng người vào các vị trí Công ty cần tuyển dụng (khi được giao nhiệm vụ).
- Tham gia hồ sơ đấu thầu…
- Tham gia thi nâng bậc….
- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, HAPACO, Giám sát Khu QLĐB v thống kê các thiết bị cần sửa chữa, thiết bị cần bảo dưỡng để xây dựng cho kế hoạch năm.
Trách nhiệm và quyền hạn
 1. Được quyết định ngừng hoạt động của thiết bị trong trường hợp khẩn cấp cần thiết, nếu hoạt động sẽ nguy hiểm cho thiết bị và các hệ thống khác có liên quan, sau đó báo cáo xin ý kiến chỉ đạo TGĐ.
 2. Được tham gia ý kiến trong việc sắp xếp, bố trí đề bạt, kỷ luật cán bộ nhân viên thuộc phòng quản lý.
 3. Được kiểm tra các đề thi sát hạch nâng tay nghề cho công nhân công trình ở các đơn vị trực thuộc.
 4. Được thừa lệnh TGĐ ký các văn bản sao lục hướng dẫn nghiệp vụ .
 5. Cử cán bộ của phòng tham gia các tổ chức do TGĐ  ký quyết định thành lập.
Sơ đồ tổ chức
  
alt